General terms and conditions

I. Általános rendelkezések

Jelen szabályzat (a „továbbiakban: „Szabályzat”) a One Billion Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt/2., Cégjegyzékszám: 01-09-277906; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Üzemeltető) által üzemeltetett Sport&Tip.com (a továbbiakban: weboldal) oldalon keresztül nyújtott sportfogadási tanácsadás szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeknek megfelelően a Szolgáltató ezen szolgáltatás nyújtását vállalja.

A jelen szabályzat hatályba lépésének a napja: 2016. február 22.

Az Üzemeltető jogosult továbbá a weboldalon elérhetővé tett dokumentumokban további általános szerződési feltételeket is meghatározni. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, a Felhasználóval kötött egyedi szerződések, illetve a szerződéskötések alapjául szolgáló jogi normák, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználók a Szabályzatot még a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt megismerhessék, ennek érdekében a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználási feltételek mindenkor hatályosított verzióját, könnyen elérhető módon közzéteszi a https://sportandtip.com oldalon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosíthassa. A módosított Szabályzat, a módosításban megjelölt időpontban, de legkésőbb a módosítás fentiek szerinti közzétételének napját követő 15 nap elteltével lép hatályba. A módosítás hatályba lépésekor már hatályban lévő szerződések tekintetében a módosítás hatálybalépésének időpontjáig a korábbi Szabályzat marad érvényben. Az Üzemeltető a Szabályzatban foglalt feltételek módosításáról és a módosítás hatálybalépésének napjáról a honlapján való közzététellel értesíti a Felhasználókat.

A Felhasználó köteles a Szabályzat módosításait figyelemmel kísérni és a Szabályzat rendelkezéseit megismerni. Az Felhasználó e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért kizárólag az Felhasználó terheli felelősség.

Az alábbiakban a weboldal használatának és az azon keresztül nyújtott szolgáltatás megvásárlásának általános szabályai kerülnek ismertetésre.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

II.1. A jogviszony létrejötte
A Felhasználó és az Üzemeltető között, a Felhasználó által adott megrendelésnek és a jelen Szabályzatban foglalt általános szerződési feltételeknek megfelelő tartalmú megbízási szerződés jön létre, amennyiben a Felhasználó leadott megrendelésére válaszul megkapja az Üzemeltetőtől a visszaigazoló e-mailt.

II.2. A jogviszony alanyai
Az így létrejövő jogviszony alanyai a Felhasználó, mint Megbízó és az Üzemeltető, mint Megbízott.

II.2.1. A Felhasználóvá válás kritériuma
A magyar jogszabályok érdekében szerencsejátéknak minősülő tevékenységet csak a 18. életévüket betöltött személyek folytathatnak. Emiatt a weboldal szolgáltatásait is csak 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. A 18 évnél fiatalabb személyek nem jogosultak a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére.

II.3. A jogviszony tartalma: jogok és kötelezettségek
A létrejövő szerződésből fakadó jogviszony megbízási jellegű jogviszony, melynek alapján a Megbízott köteles az elvárható legnagyobb gondossággal kidolgozott sportfogadási tanácsot nyújtani a Felhasználónak. A Megbízott alkalmazásában álló tapasztalt sportfogadási szakértők megfelelő körültekintéssel választják ki az aktuális sportesemények közül azt, amellyel a Felhasználó sikert érhet el. Azonban felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a sportfogadási tanácsadók korábbi teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli sikerre, emiatt a Sport&Tip.com nem vonható felelősségre azért a sportfogadási tanácsért, amelynek következtében Felhasználó elveszíti fogadását.
A Felhasználónak a kötelezettsége a megbízási díj megfizetése, a megbízási díj fizetésének időpontja a szolgáltatás tanácsadási jellegéből fakadóan szükségszerűen megelőzi a megbízott teljesítését, ezért a megbízási díj megfizetésére előzetesen, a sportfogadási tipp megrendelése után haladéktalanul kell, hogy sor kerüljön.

III. A weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módja

Sportfogadási tanácsadás

3.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából sportfogadási tanácsadásnak minősülő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, melynek célja, hogy a Felhasználó választásának megfelelő sportesemény kimenetelére kapjon szakmai tanácsot.

3.2. A sportfogadási tanácsadás szolgáltatás keretein belül bármely Felhasználó megbízhatja a Sport&Tipp sportfogadási szakértőit, hogy az általa meghatározott sportág és kockázati besorolásnak megfelelő sportfogadási tippet dolgozzanak ki számára. A szolgáltatás igénybevétele regisztrációval történik. A felek között a megbízási szerződés a Felhasználó által tett ajánlatnak az Üzemeltető e-mailben történő elfogadásával, visszaigazolásával jön létre. Az megbízási szerződés létrejöttét követően a Felhasználó elnevezése Megbízó vagy Felhasználó. Jelen pont szerinti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. A szerződés iktatásra nem kerül és később vissza nem kereshető.

3.3. A szolgáltatás honlapon feltüntetett ára forintban meghatározott bruttó ár (nettó ár + ÁFA).

3.4. A sportfogadási szakértők megbízási díjának fizetésének módja a következő:

3.4.1. A Felhasználó kiválasztja a weboldal kínálatából a kívánt terméket, azaz kiválasztja azt a sportágat és kockázati besorolást, amelyeknek megfelelő sportfogadási tippet kíván kapni a Sport&Tip.com sportfogadási szakértőitől és a „Kosárba” címszóra kattint. A Felhasználó több terméket is a kosárba helyezhet azok megrendelése előtt.

3.4.2. A „Kosárba vele” ikonra történő kattintással a Felhasználó a „Kosár” oldalra kerül, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát és a megrendelt termékekért fizetendő összeget. A kosár tartalmának módosítására a Felhasználó jogosult.

3.4.3. A „Fizetek” gombra kattintással a Felhasználó a „Pénztár” oldalra kerül, ahol a Felhasználó kiválasztja a fizetés módját (PayPal, OTP bankkártyás fizetés vagy Masterpass).

3.4.4. Felhasználó köteles megadni a nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és a számlázási címet, valamint a mobil telefon számát és az elektronikus elérhetőségét.

3.4.5. A fenti adatok megadását követően a Felhasználó az „Elolvastam és megértettem az Általános Szerződési Feltételeket, és egyben elfogadom az „Általános Szerződési Feltételek-et” szöveg melletti négyzet pipálását követően jogosult a „Megrendelés elküldése” gombra kattintani.

3.5. A megrendelések feldolgozása a hét minden napján 0:00-24:00 óráig.

3.6. A Megbízó – eltérő kikötés hiányában – köteles a megbízási díj fizetési kötelezettségének haladéktalanul eleget tenni, ez ugyanis a megbízás teljesítésének feltétele, ellenkező esetben a weboldal szakértőinek sportfogadási tippjeinek megismerésére nem jogosult.

3.7. A megbízási díj kiegyenlítése (fizetés módja) kizárólag PAYPAL, OTP bankkártyás és MasterPass rendszeren keresztül történik. A megbízási díj megfizetését követően a Megbízó értesítést kap a megbízási díj kiegyenlítéséről. A megbízási díj megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került.

3.8. Amennyiben a Felhasználó megrendelte a sportfogadási tippet és kifizette a megbízási díjat, az Üzemeltető – a megrendelés feldolgozását követően - értesíti a Felhasználót elektronikus levél formájában a megrendelés részleteiről (rendelés-visszaigazolás), egyben elküldi a megrendelt sportfogadási tipp(ek) eredményét. Előfizetés esetén az aktuális tippek listáját azonnal elküldi az Üzemeltető a Felhasználó részére. Az elektronikus tájékoztatás a következő adatokat is tartalmazza: Üzemeltető cégnevét és címét, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék árát, a szállítási határidőt, a teljesítés egyéb feltételeit.

3.9. Az Üzemeltető a sporfogadási tippek eredményességére nem vállal garanciát. Hibás tipp esetén a Megbízónak nem áll jogában a fizetett összeg visszatérítését igényelni.

3.10. Üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. Az Üzemeltető a megrendelés visszautasítási jogát a megfizetéséig jogosult gyakorolni.

IV. A weboldal használata

A weboldal megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció, a weboldalon elérhető információk mindenki számára ingyenesen hozzáférhetnek, ezekkel kapcsolatban is köteles minden Felhasználó az alábbiakban található titoktartási szabályok tiszteletben tartására.

Minden Felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a legalaposabb felkészülés ellenére is, a sportfogadás szerencsejáték, ezért természetszerűleg kockázatos. A Sport&Tipp tapasztalt sportfogadási szakértői csupán alaposan átgondolt tanácsokat adhatnak a Felhasználók számára, így a weboldal nem vállal felelősséget a Felhasználónál, az esetleges negatív végkimenetelű sportfogadási tippből fakadó anyagi kárért.

A Sport&Tipp által kínált szolgáltatásokat minden felhasználó kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott felhasználási feltételeknek megfelelően veheti igénybe.

A weboldalon tartalmazható információkat a felhasználók csak személyes célokra használhatják meg, szigorúan tilos a weboldal kereskedelmi célú felhasználása. A Sport&Tipp üzemeltetőjének kifejezett hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon található információk bármilyen formában történő közzététele és továbbértékesítése.

V. Figyelmeztetés

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a weboldalon közzétett, a sporteseményekhez kapcsolódó információk, elemzések csak tájékoztató jellegűek. A Sport&Tipp.hu nem vállal felelősséget az információk helyességéért, a Felhasználó elfogadja azt, hogy az ezen információk alapján hozott döntéseiért ő tartozik kizárólagos felelősséggel.

VI. Titoktartás

A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan bizalmasan fog kezelni minden a Sport&Tipp.hu sportfogadási szakértőitől kapott sportfogadási tippet illetve egyéb információt. A Felhasználó ezen kötelezettsége az érintett sportesemény befejeződéséig áll fenn.

Ezáltal a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy sem közvetve sem közvetlenül nem adja tovább harmadik személynek a sportfogadási szakértők által adott szakmai tanácsot. A Felhasználónak ezenkívül meg kell tennie minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa ezen titoktartási záradék teljesülését. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ezen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét és ebből az Üzemeltetőnek kára származik, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó szerződésszegése miatt keletkező kárának megtérítését követelni.

VII. Felelősség

Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Felhasználó, vagy bármely más személy felé a weboldal használatából származó károkért. Sem a Sport&Tipp.hu szakértői, sem a weboldal üzemeltetője nem vonható felelősségre a Felhasználó vagy bármely más harmadik személy vagyonában a weboldal használatából közvetlenül eredő kár miatt.

A Felhasználó tudomásul veszi a jelen Szabályzat elfogadásával, hogy a weboldalról történő sportfogadási tanács megrendelése nem jelent garanciát a sikeres kimenetelű sportfogadásra. A Szolgáltató nem tartozik továbbá felelősséggel, ha az időben elküldött email nem érkezik meg időben a Felhasználó postaládájába.

VIII. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak a védelméről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

IX. Egyéb

A Sport&Tipp oldalának látogatása és a weboldal bármelyik szolgáltatásának igénybe vétele feltételezi, hogy Ön hozzájárul a jelen Szabályzatban foglalt Általános Szerződési Feltételekhez.

X. Kapcsolat

A Felhasználók az [email protected] e-mail címre küldhetnek e-mailt, amennyiben bármilyen kérdés merül fel a weboldal szolgáltatásaival kapcsolatban. Ezen kérdésekre a Sport&Tip.com munkatársai a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak.

XI. Bankkártyás vásárlás esetén történő nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) One Billion Kft (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. FSZT. 2) adatkezelő által a www.sportandtip.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
- Név
- Email cím
- Számlázási adatok (számlázási név, ország, irányítószám, település, utca, házszám)
- Szállítási adatok (vezetéknév, keresztnév, ország, irányítószám, település, utca, házszám)
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff